Grądy w dolinie Bibiczanki stanowią wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty z przewagą grabów i dębów oraz dużym udziałem  lipy i wiecznie zielonego bluszczu w runie.

Lipa drobnolistna Tilia cordata to gatunek pospolity na terenie całego kraju, słynący z wielu zastosowań – nie tylko leczniczych. Z drewna wypala się węgiel drzewny, Jest także cenną rośliną miododajną. Jej miękkie drewno ma zastosowanie w rzeźbiarstwie i jest przydatne na wyroby tokarskie. Z jej łyka wytwarza się plecionki i maty, zaś z nasion można otrzymywać bardzo dobry olej jadalny.

Słowianie uważali lipę za drzewo święte. Miała chronić przed piorunami i złymi duchami. Przekonanie to przejęli potem chrześcijanie i bardzo często wieszali figurki Matki Boskiej na lipie i budowali kapliczki pod lipami. W starożytnej Grecji była uważana natomiast  za symbol niewinności i czystości.

Bluszcz pospolity Hedera helix jest jedynym w Polsce pnączem o zimnotrwałych liściach. Jego walorem jako rośliny miododajnej jest późny termin kwitnienia, w czasie którego innych roślin dostarczających pożytku pszczołom jest już bardzo niewiele. Atutem jest też obfite kwitnienie oraz wysoka zawartość cukrów w nektarze i łatwo dostępny pyłek. Ponadto żywica, dzięki silnej i aromatycznej woni, od wieków stosowana jest do wyrobów kadzidła. Wywar z bluszczu stosowano także do usuwania skutków upojenia alkoholowego. Zwyczaj dodawania bluszczu do trunków, zwłaszcza piwa, przetrwał do współczesności, a piwo tak aromatyzowane nazywane jest bluszczowym (ang. ivy beer). W związku ze słabą palnością zalecany jest do nasadzeń w lasach okresowo suchych w celu ograniczenia ryzyka pożarowego. Obecność bluszczu w pomieszczeniach, poza poprawą estetyki jest korzystna dla zachowania odpowiedniego stanu powietrza – wchłania on bowiem szereg substancji toksycznych.

Liście i wijące się pędy bluszczu już od starożytności stanowiły motyw rozmaitych ornamentów, a sama roślina ma ważne znaczenie symboliczne, odgrywa istotną rolę w mitologiach i kultach jako symbol wierności i trwałości życia.

ENG.
The oak-hornbeam forests in the valley of the Bibiczanka are multi-species and multi-layered deciduous forest with a predominance of hornbeams, oaks and a large proportion of lime and evergreen ivy in the undergrowth.

The small-leaved lime, Tilia cordata, is a common species throughout the country, famous for its many uses – not only medicinal. It burns charcoal from wood and is also a valuable honey plant. Its soft wood is applied in carving and is useful for lathe products. From its sip, you can make braids and mats, and it is possible to get very good edible oil from its seeds.

Slavs considered the lime tree to be sacred. It was supposed to protect against lightning and evil spirits. This conviction was later taken over by Christians and very often they hung statues of Virgin Mary on the lime tree and built chapels under the lime trees. In ancient Greece, however, it was regarded as a symbol of innocence and purity.

The Hedera helix ivy is the only climber with winter-hardy leaves in Poland. Its advantage as a honeycomb plant is the late flowering date, during which there are already very few other plants providing benefits to bees. Its other asset is the abundant flowering and high sugar content in nectar together with easily accessible pollen. Moreover, the resin, thanks to its strong and aromatic scent, has been used for centuries for incense products. Ivy extract was also used to remove the effects of alcoholic drunkenness. The custom of adding ivy to drinks, especially beer, has survived to the present day, and beer flavoured with it is called ivy beer. Due to its low flammability, it is recommended to plant it in periodically dry forests to reduce the fire risk. The presence of ivy indoors, apart from improving aesthetics, is beneficial for maintaining proper air circulation, as it absorbs several toxic substances.

Since ancient times, leaves and twisting shoots of ivy have been the motif of various ornaments, and the plant itself has an important symbolic meaning as a symbol of loyalty and durability of life.