W korycie Bibiczanki oraz na lewym zboczu doliny odsłaniają się wapienie górnej jury – najstarsze skały budujące ten obszar. Ze względu na łatwość obróbki i ciekawy wygląd wapienie są wykorzystywane jako materiał budowlany a nawet rzeźbiarski. Wiele zabytków architektury na terenie Krakowa, np. Brama Floriańska i Maszkarony w Sukiennicach, zostało zbudowanych z wapieni. Również zamki na Szlaku Orlich Gniazd wykonano z tego rodzaju skał.

W plejstocenie w dnie doliny powstała terasa, na której osadziły się utwory lessowe. Zbocza Bibiczanki tworzą niewielki wąwóz porośnięty roślinnością. Ta forma terenu pozwala dokładnie przyjrzeć się systemowi korzeniowemu drzew i krzewów.

Zarówno ukształtowanie powierzchni, geologia oraz strategiczne położenie obszaru sprawiło, że w obrębie Lasu Witkowickiego zbudowano system kawern czyli wydrążonych w skale grot i korytarzy. Miały one służyć jako magazyny oraz podziemne schrony i punkty wypadowe dla żołnierzy. Wszystkie kawerny są ukryte w załomach skalnych i trudne do odnalezienia w gąszczu roślinności.

ENG.
The limestone of the upper Jurassic is exposed in the Bibiczanka riverbed and on the left slope of the valley. These are the oldest rocks in the area. Due to the ease of processing and interesting appearance, the limestone is used as a building and even carving material. Many architectural monuments in Krakow, such as the Florianska Gate and Maszkarony in the Cloth Hall, were built of limestone. Also, the castles on the Trail of the Eagle’s Nests were made of this type of rock.

In the Pleistocene at the bottom of the valley, a terrace was created, on which loess pieces were deposited. The slopes of Bibiczanka form a small gorge covered with vegetation. This form of terrain allows for a closer look at the root system of trees and shrubs.

Thanks to the shape of the surface, geology and strategic location of the area, a system of caverns (i.e. caves and corridors hollowed in the rock) was built within the Witkowicki Forest. They were to serve as warehouses and underground shelters and starting points for soldiers. All the caverns are hidden in the rock cavities and are difficult to find in the thicket of vegetation.