Rzeźba współczesna autorstwa Romana Tarkowskiego pt. „Ptak duży” jest wykonana z betonu z posypką z przezroczystego szkła i patynowaną na kolor brązowy podstawą poprzez zastosowanie opiłków żelaza.  Po przeprowadzonej konserwacji usytuowana wraz z własnym małym oryginalnym postumentem na nowym betonowym cokole. Stylowo w tej rzeźbie można się doszukać wpływu postmodernizmu. Ptak jest przedstawiony w formie uproszczonej, syntetycznej bryły. Kształtem, charakterem postaci w sposób quasi realistyczny obrazuje zwierzę. W zarysie ogona można doszukać się podobieństwa z pawiem. W przeciwieństwie do rzeźb plenerowych innych twórców dzieło R. Tarkowskiego jest rzeźbą przedstawiającą studium formy występującej w naturze.

ENG
A modern sculpture by Roman Tarkowski titled „Ptak duży” [„The Big Bird”] is made of concrete with a sprinkling of transparent glass and a brown patinated base by using iron filings.  After conservation, it is located with its small original pedestal on a new concrete plinth. The influence of postmodernism can be found stylishly in this sculpture. The bird is presented in a simplified, synthetic form. The shape and character of the figure are quasi-realistic. In the outline of the tail, you can find a resemblance with a peacock. In contrast to open-air sculptures by other artists, R. Tarkowski’s work is a sculpture presenting a study of the form occurring in nature.