Na początku XX wieku w parku funkcjonowało 14 boisk o różnych kształtach i rozmiarach. Przyrządy gimnastyczne spełniały najnowsze ówczesne światowe wymagania higieniczno-zdrowotne. Bawiono się w wiele ciekawych, a dzisiaj już zapomnianych, gier i zabaw – rzucanie krążkiem lub oszczepem, strzelanie z łuku, pochody na szczudłach, krykiet. Zajęcia trwały od maja do października według ściśle określonego harmonogramu opracowanego przez samego założyciela – dra Jordana. Wierzył on, że zaspokojenie potrzeby ruchu warunkuje prawidłowy rozwój całego organizmu. 

ENG
At the beginning of the 20th century, there were 14 pitches of different shapes and sizes in the park. The gymnastic instruments met the latest global hygiene and health requirements of the time. They played many interesting and now forgotten games and plays like archery, 'paper chase’ with stilts, or cricket. The classes lasted from May to October according to a strict schedule developed by the founder himself – Dr Jordan. He believed that satisfying the need for movement determines the proper development of the whole body.