Zielono mi…

Zieleń na Skwerze tworzy uporządkowane i spójne założenie, kreujące kameralne wnętrza przyjazne dla użytkowników o każdej porze roku. Stworzono przestrzeń obfitującą w różnego rodzaju nasadzenia drzew, krzewów i bylin, komponujących się z istniejącą roślinnością, dostosowanych do warunków miejskich i cennych przyrodniczo. Różnorodne barwy i zapachy zmieniające się na przestrzeni roku sprawią, że Skwer będzie żywym i zaskakującym miejscem. Aby podkreślić naturalne wybarwienia roślinności, użyto stonowanej, naturalnej kolorystyki projektowanych elementów małej architektury.

Mądrej głowie…

Jednym z motywów przewodnich projektu jest SŁOWO. Pojawia się ono w kształtach materialnych, takich jak formy liternicze zaaplikowane w nawierzchni oraz na rzeźbie.  Nawiązują one  do tygodnika „Przekrój”  oraz do osoby Mariana Eilego – założyciela tygodnika. Znalezienie rozrzuconych liter, ich odczytanie i interpretacja daje możliwość zabawy słownej i zachęca do poznania twórczości „Przekroju”. Forma „ulotna” to zmienna treść przekazu podawana przez cyfrowe nośniki informacji (beacony), które stają się współczesnym odzwierciedleniem przekrojowych „Rozmaitości”.

mot1_mini

mot2_mini

mot3_mini

W następnym odcinku: jak umiejętnie lać wodę i jak napoić czworonoga?

ENG.
„Green in the Square” creates an organized and consistent assumption, creating intimate, user-friendly interiors at any time of year. A space that has been created is rich in various types of trees, shrubs and perennials, which are composed of the existing vegetation, adapted to urban conditions and valuable in nature. Different colours and smells changing throughout the year will make the Square a lively and astonishing place. To emphasize the natural colours of the vegetation, toned down, natural colours of the designed elements of small architecture were used.

One of the leading themes of the project is „WORD”. It appears in material shapes, such as literary forms applied to the surface and the sculpture.  They refer to the weekly magazine „Przekrój” and Marian Eile, the founder of the magazine. Finding scattered letters, reading and interpreting them gives the possibility of verbal play and encourages to get to know the work of „Przekrój”. The „fleeting” form is the changing content of the message given by digital information carriers (beacons), which become a contemporary reflection of the cross-sectional „Rozmaitości” [Eng. „Variety”].

In the next episode: how to skilfully pour water and how to drink the four-legged?