Rzeźba współczesna autorstwa Romana Tarkowskiego pt. „Frasobliwy” przedstawia postać Chrystusa Frasobliwego, motyw od wieków mający swoje stałe miejsce wśród dzieł rzeźbiarskich. Postać Chrystusa w charakterystycznej dla tego ujęcia pozie siedzącej z głową podpartą ręką. Rzeźba urozmaicona jest kolorem uzyskanym w nietypowy sposób – przez zastosowanie opiłków żelaza, które w wyniku utleniania uzyskują rdzawy kolor. Stylowo autor czerpał w tym dziele z motywów odwiecznych w sztuce sakralnej i ludowej, z dorobku kubistów i postmodernistów oraz twórczości Xawerego Dunikowskiego, którego był uczniem w krakowskiej Akademii. Postać jest przedstawiona w formie zgeometryzowanej. Rzeźba ukazuje Boga – Człowieka i obrazuje jego stan emocjonalny.

ENG.
The modern sculpture by Roman Tarkowski titled „Frasobliwy” represents the figure of the Pensive Christ, a motif that has had its permanent place among the sculptural works for centuries. It is the figure of Christ in a sitting position with his head supported by his hand, which is characteristic for this shot. The sculpture is varied by the colour obtained unusually – by the use of iron filings, which, as a result of oxidation, obtain a rusty colour. In this work, the author stylishly drew on eternal motifs in sacred and folk art, on the achievements of cubists and postmodernists, and the work of Xawery Dunikowski, his master. The figure is presented in the geometrised form. The sculpture shows God-Man and illustrates his emotional state.