W sąsiedztwie rzeki można spotkać ślady bytowania bobrów. Bóbr europejski Castor fiber jest największym gryzoniem Eurazji.
Masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 30 kg, a długość ciała nawet do 110 cm. Jest zwierzęciem silnie terytorialnym, rodzinnym i zasadniczo monogamicznym. Wiedzie nocny tryb życia. Posiada szereg cech morfologicznych, które ułatwiają mu prowadzenie ziemnowodnego trybu życia – może przebywać pod wodą bez przerwy nawet do 15 minut. Bóbr należy do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb. Dzięki wyjątkowo silnym siekaczom bobry potrafią ściąć bardzo grube drzewa, o średnicy nawet do 1 m.
Do najbardziej charakterystycznych śladów funkcjonowania bobrów w środowisku należą budowane przez nie tamy i żeremia.

Bobry są zwierzętami socjalnymi o dobrze rozwiniętej umiejętności komunikacji.
Często sygnałami bywają specjalne pozy lub sygnały dotykowe.
Znaczenie socjalne ma siłowanie się członków rodziny, które towarzyszy wielu sytuacjom życiowym bobrów – także zalotom.

Bobry towarzyszyły człowiekowi od pradziejów, więc zostały włączone także do lokalnych wierzeń ludowych.
Ludy zamieszkujące zachodnią Syberię uznają bobry za zwierzęta posiadające duszę.  W XVII w.
Kościół katolicki zezwolił na jedzenie mięsa bobra w okresie wielkiego postu, gdyż uważano, iż bóbr jako zwierzę wodne, winien być traktowany jako pokrewny rybom.
Ogon bobra, czyli tak zwany plusk, który w naturze pokryty jest łuską, podawano także wśród potraw wieczerzy wigilijnej.

ENG.

Near the river, there are traces of the beaver’s existence. The Eurasian beaver, Castor fiber, is the largest rodent of Eurasia. The bodyweight of an adult individual reaches 30 kg and the body length can reach up to 110 cm. It is a strongly territorial, familial and essentially monogamous animal. It leads a nightlife and has a number of morphological features that make it easier to lead an amphibious lifestyle – it can stay underwater for up to 15 minutes without a break. The beaver belongs to a small group of species that can adapt the environment to their own needs. Thanks to exceptionally strong incisors, beavers are able to cut very thick trees with a diameter of as much as 1 m. One of the most characteristic traces of beavers’ functioning in the environment are dams and feeding grounds built by them.

Beavers are social animals with well-developed communication skills.
They often display special poses or tactile signals to communicate.
The social importance is attached to the wrestling of family members, which accompanies many life situations of beavers – including advances.

Beavers have accompanied people since ancient times, so they have also been included in local folk beliefs. People in Western Siberia consider beavers to be animals with a soul. In the 17th century, the Catholic Church permitted beaver meat to be eaten during Lent, as it was believed that the beaver, as an aquatic animal, should be treated as fish related.
The beaver’s tail, the so-called splash, which is covered in nature with scales, was also served among Christmas Eve meals.

witko_1