Park Rzeczny Wilga

Gdzie?

Informacje o parku

Dzielnica XIII – przy ul. Jana Brożka
Jako naturalne korytarze ekologiczne, rzeki wraz z ich najbliższym otoczeniem, pełnią szereg funkcji, w tym przede wszystkim: przyrodniczych, przewietrzania miasta, rekreacyjnych i edukacyjnych.Tereny zieleni położone wzdłuż cieków wodnych, sukcesywnie włączane są do systemu parków rzecznych. System ten, opierający się na sieci hydrologicznej Krakowa, pełni bardzo ważną funkcję również w zachowaniu łączności/integracji przestrzennej terenów zieleni poprzez tworzenie ciągów pieszych i rowerowych. Ochrona powietrza jest aktualnie jednym z najważniejszych aspektów uwzględnianych w planowaniu przestrzennym miast, dlatego kluczowe jest zachowanie tych terenów i zrównoważone zagospodarowanie poprzez minimalną ingerencję. Fundamentalną kwestią jest również udostępnianie terenów zielonych, tak aby dla nikogo nie stanowiły one barier.

.

Powierzchnia

Rok powstania